Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)/ HR Award

Co znamená získat ocenění HR Award?

Ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) získala Univerzita Palackého ve druhé polovině roku 2021. Evropská komise uděluje cenu „HR Excellence in Research Award“ (HR Award) institucím, které implementují zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále Charta a Kodex) do své politiky a zásad v oblasti lidských zdrojů. Tento proces primárně vychází ze schváleného akčního plánu/HRS4R.

Univerzita Palackého v Olomouci se počátkem roku 2020 přihlásila k Chartě a Kodexu a tím se zavázala zavést do své strategie rozvoje lidských zdrojů na UP také principy a procedury, které vytvoří či zlepší pracovní podmínky výzkumných pracovníků (akademických a vědeckých) a zatraktivní instituci v mezinárodní konkurenci univerzit.

Přínosy ocenění HR Award:

 • Konkurenceschopná pozice při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu.
 • Zvyšování atraktivity instituce při oslovování výzkumných pracovníků a pracovnic.
 • Dlouhodobě otevřené, mezinárodní a transparentní pracovní prostředí.
 • Zvyšování kvality péče o lidské zdroje.
 • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovnic a pracovníků.
 • Zapojení do celoevropské sítě výzkumných organizací, které obdržely HR Award.
 • Aktualizace, standardizace a transparentnost HR procesů v evropském výzkumném prostoru.

Přečtěte si článek v Žurnálu Online: Evropská komise udělila univerzitě prestižní certifikát HR Award

Proces získání a udržení ocenění

HRS4R Procedure flow (schéma)

Přípravná fáze

1. 1.–31. 8. 2021

Příprava GAP analýzy
Návrh Akčního plánu (AP)
OTM-R Check list
Získání ocenění HR Award

Implementační fáze

1. 9. 2021–31. 8. 2026

Implementace AP (první a revidované verze)

9/2023

Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP

9/2026

Vnější hodnocení plnění HRS4R

Řídící skupina (tzv. Steering Commitee)

Řídící skupina je koncipována jako poradní organ, složený z představitelů vrcholového managementu UP, konkrétně tedy rektorem, prorektory, děkany jednotlivých fakult a ředitelem vysokoškolského ústavu. Zapojením vedení univerzity a zástupců jednotlivých fakult a ústavu bude zajištěna plná informovanost a zainteresovanost ve všech fázích implementace. Role řídící skupiny se bude soustředit zejména na dohled nad kontinuitou procesů a na slaďování cílů HRS4R s klíčovými strategickými dokumenty a cíli UP.

Členové řídící skupiny:

 • prof. MUDr. Martin PROCHÁZKA, Ph.D. (Rektor UP)
 • JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D. (Prorektorka pro legislativu a organizaci)
 • JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA (Prorektor pro strategii a vnější vztahy)
 • doc. Mgr Lucie PLÍHALOVÁ, Ph.D. (Prorektorka pro vědu a výzkum)
 • prof. MgA. Mgr. Vít ZOUHAR, Ph.D. (Prorektor pro studium)
 • doc. Mgr. et Mgr. Vít Hušek, Th.D. (Děkan CMTF)
 • doc. Mgr. Jan STEJSKAL, M.A., Ph.D. (Děkan FF)
 • doc. PhDr. Vojtech REGEC, Ph.D. (Děkan PdF)
 • doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D. (Děkan PřF)
 • Mgr. Michal ŠAFÁŘ, Ph.D. (Děkan FTK)
 • doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D. (Děkan PF)
 • Mgr. Jiří VÉVODA, Ph.D. (Děkan FZV)
 • prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (Děkan LF)
 • doc. Mgr. Pavel BANÁŠ, Ph.D. (Ředitel CATRIN)
 • doc. Mgr. Miroslav DOPITA, Ph.D. (Odborný garant)

Pracovní skupiny HR Award

Pracovní skupiny jsou tvořeny proděkany zodpovědnými za oblast řízení lidských zdrojů na fakultách a ústavu, členy vědecké komunity (vědečtí pracovníci kategorie R1 - R4), administrativními pracovníky (personalistky působící na fakultách a ústavu) a pracovníky Oddělení řízení lidských zdrojů rektorátu UP. 

Při naplňování bodů akčního plánu vytvořila UP čtyři pracovní skupiny:

 1. Etické a profesní aspekty vědecké práce na UP;
 2. Nábor a výběr nových pracovníků na UP;
 3. Pracovní podmínky a sociální zabezpečení;
 4. Vzdělávání a rozvoj.

Složení pracovních skupin:

Výzkumní pracovníci

 • doc. Mgr. Miroslav DOPITA, Ph.D. – Odborný garant projektu, zástupce Filozofické fakulty (FF)
 • Mgr. Petra JUNGOVÁ, LL.M. – kvestorka UP
 • Mgr. Marta CINCIALOVÁ, Th.D. – Zástupkyně Cyrilometodějské fakulty (CMTF)
 • doc. MUDr. JUDr. Dušan KLOS, Ph.D., LL.M. – Zástupce Lékařské fakulty (LF)
 • MUDr. Veronika HANÁČKOVÁ – Zástupkyně Lékařské fakulty za mladé výzkumnice (LF)
 • Mgr. František CHMELÍK, Ph.D. - Zástupce Fakulty tělesné kultury (FTK)
 • Mgr. Tamara MICHALČÍKOVÁ – Zástupkyně Fakulty tělesné kultury za mladé výzkumnice (FTK)
 • Mgr. Michal VORLÍČEK, Ph.D. - Zástupce Fakulty tělesné kultury za mladé výzkumníky (FTK)
 • doc. RNDr. Ondřej HOLÝ Ph.D.  – Zástupce Fakulty zdravotnických věd (FZV)
 • Mgr. Ondřej MOLNÁR, Ph.D. – Zástupce Filozofické fakulty (FF)
 • Mgr. et Mgr. Ondřej KLABAL, Ph.D. – Zástupce Filozofické fakulty za mladé výzkumníky (FF)
 • doc. JUDr. Blanka VÍTOVÁ, LL.M., Ph.D. – Zástupkyně Právnické fakulty (PF)
 • JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D. – Zástupce Právnické fakulty za mladé výzkumníky (PF)
 • prof. Mgr. PaedDr. Jan MICHALÍK Ph.D – Zástupce Pedagogické fakulty (PdF)
 • doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D. – Zástupce Přírodovědecké fakulty (PřF)
 • Mgr. Jakub KONÍČEK – Zástupce Přírodovědecké fakulty za mladé výzkumníky (PřF)
 • Mgr. David VANDA, Ph.D.  – Zástupce Přírodovědecké fakulty za mladé výzkumníky (PřF)
 • Mgr. Dalibor JANČÍK, Ph.D. – Zástupce Vysokoškolského ústavu (CATRIN)

Specialisté v oblasti lidských zdrojů

 • Mgr. Markéta ŠUPPLEROVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů, metodička (RUP)
 • Mgr. Lenka SOUKOPOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů, metodička (RUP)
 • Simona DAŇKOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (CMTF)
 • Mgr. Magdaléna SVOZILOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (LF)
 • Mgr. Ladislava MELUCHOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (FTK)
 • Ing. Věra ŽIVĚLOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (FZV)
 • Ing. Iva ULMANOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (FF)
 • Bc. Aneta KŘÍŽOVÁ – Metodička (PF)
 • Mgr. Kateřina LINDNEROVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (PdF)
 • Mgr. Dagmar PETRŽELOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (PřF)
 • Ing. Ivana SAITZOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (CATRIN)
 • Mgr. Andrea SOJKOVÁ – Specialistka pro oblast strategie a kvality (RUP)

Kontakty

Oddělení řízení lidských zdrojů RUP
e-mail: orlz@upol.cz 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)