Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)/ HR Award

Co znamená získat ocenění HR Award?

Evropská komise uděluje cenu „HR Excellence in Research Award“ (HR Award) institucím, které implementují zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále Charta a Kodex) do své politiky a zásad v oblasti lidských zdrojů. Tento proces primárně vychází ze schváleného akčního plánu/HRS4R.

Univerzita Palackého v Olomouci se počátkem roku 2020 přihlásila k Chartě a Kodexu a tím se zavázala zavést do své strategie rozvoje lidských zdrojů na UP také principy a procedury, které vytvoří či zlepší pracovní podmínky výzkumných pracovníků (akademických a vědeckých) a zatraktivní instituci v mezinárodní konkurenci univerzit.

Proces získání a udržení ocenění

HRS4R Procedure flow (schéma)

Přípravná fáze

1. 1.–31. 12. 2020

Finalizace GAP analýzy
Návrh Akčního plánu (AP)
OTM-R Check list

Implementační fáze

1. 1. 2021–31. 12. 2025

Implementace AP

12/2022

Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP

12/2025

Vnější hodnocení plnění HRS4R

Řídicí skupina (tzv. Steering Commitee)

Řídící skupina je koncipována jako poradní orgán, složený z představitelů vrcholového managementu UP, konkrétně tedy rektora a děkanů jednotlivých fakult. Zapojením vedení univerzity a zástupců jednotlivých fakult bude zajištěna plná informovanost a zainteresovanost ve všech fázích implementace. Role řídící skupiny se bude soustředit zejména na dohled nad kontinuitou procesů a na slaďování cílů HRS4R s klíčovými strategickými dokumenty a cíli UP.

prof. Mgr. Jaroslav MILLER, M.A., Ph.D. (Rektor UP)
JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D. (Prorektorka pro organizaci a rozvoj)
doc. PhDr. Hana MAREŠOVÁ, M.B.A., Ph.D. (Prorektorka pro strategické plánování a kvalitu)
prof. RNDr. Jitka ULRICHOVÁ, CSc. (Prorektorka pro vědu a výzkum)
prof. MgA. Mgr. Vít ZOUHAR, Ph.D. (Prorektor pro studium)
prof. Ing. Mgr. Peter TAVEL, Ph.D. (Děkan CMTF)
prof. PhDr. Zdeněk PECHAL, CSc. (Děkan FF)
prof. PaedDr. Libuše LUDÍKOVÁ, CSc. (Děkanka PdF)
doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D. (Děkan PřF)
Mgr. Michal ŠAFÁŘ, Ph.D. (Děkan FTK)
doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D. (Děkan PF)
prof. MUDr. Martin PROCHÁZKA, Ph.D. (Děkan FZV)
Mgr. Milena KYSUČANOVÁ (Vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů)
doc. Mgr. Miroslav DOPITA, Ph.D. (Odborný garant)

Členové pracovních skupin HR Award

Pracovní skupiny pro implementaci HRS4R na UP jsou rozděleny do čtyř tematických oblastí dle akčního plánu:

  1. Etické a profesní aspekty vědecké práce na UP;
  2. Nábor a výběr nových pracovníků na UP;
  3. Pracovní podmínky a sociální zabezpečení;
  4. Vzdělávání a rozvoj.

Členové pracovních skupin k HR Award:

Mgr. Marta CINCIALOVÁ, Th.D. (CMTF)
doc. Mgr. Miroslav DOPITA, Ph.D. (RUP)
prof. MUDr. Milan KOLÁŘ, Ph.D. (LF)
Ing. Pavel KRÁL, MBA (FTK)
Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D. (FZV)
Mgr. Ondřej MOLNÁR, Ph.D. (FF)
doc. JUDr. VÁCLAV STEHLÍK, LL.M., Ph.D. (PF)
doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D. (PdF)
doc. JUDr. BLANKA VÍTOVÁ, LL.M., Ph.D. (PF)
Bc. Aneta KŘÍŽOVÁ (PF)
doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D. (PřF)
Mgr. Kateřina LINDNEROVÁ (PdF)
Mgr. Milena KYSUČANOVÁ (RUP)
Mgr. Ladislava MELUCHOVÁ (FTK)
Mgr. Dagmar PETRŽELOVÁ (PřF)
Mgr. Marie POLÁKOVÁ (FZV)
Mgr. Andrea SOJKOVÁ  (RUP)
Mgr. Dana SZTWIERTNIA HELLOVÁ (RUP)
Mgr. Markéta ŠUPPLEROVÁ (RUP)
Mgr. Martin TOMÁŠEK (RUP)
Ing. Iva ULMANOVÁ (FF)
Mgr. Veronika VAŠKOVÁ (PřF)

Kontakty

Mgr. Milena Kysučanová
hlavní manažerka klíčové aktivity
Oddělení řízení lidských zdrojů RUP
tel.:  +420 585 63 1148
e-mail: milena.kysucanova@upol.cz 

O projektu

Implementace HRS4R probíhá na UP v rámci klíčové aktivity 2 Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“ projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzita Palackého v Olomouci, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014614.