Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)/ HR Award

Co znamená získat ocenění HR Award?

Evropská komise uděluje cenu „HR Excellence in Research Award“ (HR Award) institucím, které implementují zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále Charta a Kodex) do své politiky a zásad v oblasti lidských zdrojů. Tento proces primárně vychází ze schváleného akčního plánu/HRS4R.

Univerzita Palackého v Olomouci se počátkem roku 2020 přihlásila k Chartě a Kodexu a tím se zavázala zavést do své strategie rozvoje lidských zdrojů na UP také principy a procedury, které vytvoří či zlepší pracovní podmínky výzkumných pracovníků (akademických a vědeckých) a zatraktivní instituci v mezinárodní konkurenci univerzit.

Proces získání a udržení ocenění

HRS4R Procedure flow (schéma)

Přípravná fáze

1. 1.–31. 12. 2020

Příprava GAP analýzy
Návrh Akčního plánu (AP)
OTM-R Check list

Implementační fáze

1. 1. 2021–31. 12. 2025

Implementace AP

12/2022

Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP

12/2025

Vnější hodnocení plnění HRS4R

Řídicí skupina (tzv. Steering Commitee)

Řídící skupina je koncipována jako poradní organ, složený z představitelů vrcholového managementu UP, konkrétně tedy rektorem, prorektory, děkany jednotlivých fakult a ředitelem vysokoškolského ústavu. Zapojením vedení univerzity a zástupců jednotlivých fakult a ústavu bude zajištěna plná informovanost a zainteresovanost ve všech fázích implementace. Role řídící skupiny se bude soustředit zejména na dohled nad kontinuitou procesů a na slaďování cílů HRS4R s klíčovými strategickými dokumenty a cíli UP.

Členy řídící skupiny jsou:

 • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. (Rektor UP)
 • JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D. (Prorektorka pro organizaci a rozvoj)
 • JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA (Prorektor pro strategii a vnější vztahy)
 • prof. PhDr. Dušan LUŽNÝ, Dr. (Prorektor pro doktorské studijní programy a projekty)
 • prof. RNDr. Zdeněk HRADIL, CSc. (Prorektor pro vědu a výzkum)
 • prof. MgA. Mgr. Vít ZOUHAR, Ph.D. (Prorektor pro studium)
 • prof. Ing. Mgr. Peter TAVEL, Ph.D. (Děkan CMTF)
 • prof. PhDr. Zdeněk PECHAL, CSc. (Děkan FF)
 • prof. PaedDr. Libuše LUDÍKOVÁ, CSc. (Děkanka PdF)
 • doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D. (Děkan PřF)
 • Mgr. Michal ŠAFÁŘ, Ph.D. (Děkan FTK)
 • doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D. (Děkan PF)
 • Mgr. Jiří VÉVODA, Ph.D. (Děkan FZV)
 • prof. MUDr. Josef ZADRAŽIL, CSc. (Děkan LF)
 • doc. Mgr. Pavel BANÁŠ, Ph.D. (Ředitel CATRIN)
 • Mgr. Milena KYSUČANOVÁ (Vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů, hlavní manažerka projektu)
 • doc. Mgr. Miroslav DOPITA, Ph.D. (Odborný garant)

Členové pracovních skupin HR Award

Pracovní skupiny jsou tvořeny proděkany zodpovědnými za oblast řízení lidských zdrojů na fakultách a ústavu, členy vědecké komunity (vědečtí pracovníci kategorie R1 - R4), administrativními pracovníky (personalistky působící na fakultách a ústavu) a pracovníky Oddělení řízení lidských zdrojů rektorátu UP. 

Při naplňování bodů akčního plánu vytvořila UP čtyři pracovní skupiny: Etické a profesní aspekty vědecké práce na UP; Nábor a výběr nových pracovníků na UP; Pracovní podmínky a sociální zabezpečení; Vzdělávání a rozvoj.

Pracovní skupiny mají následující složení:

Výzkumní pracovníci

 • doc. Mgr. Miroslav DOPITA, Ph.D. – Odborný garant projektu, zástupce Filozofické fakulty (FF)
 • JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D. - Prorektorka pro organizaci a rozvoj
 • prof. PhDr. Dušan LUŽNÝ, Dr. - Prorektor pro doktorské studijní programy a projekty
 • Mgr. Marta CINCIALOVÁ, Th.D. – Zástupkyně Cyrilometodějské fakulty (CMTF)
 • prof. MUDr. Milan KOLÁŘ, Ph.D. – Zástupce Lékařské fakulty (LF)
 • MUDr. Veronika HANÁČKOVÁ – Zástupkyně Lékařské fakulty za mladé výzkumnice (LF)
 • Mgr. Tamara Michalčíková – Zástupkyně Fakulty tělesné kultury za mladé výzkumnice (FTK)
 • Mgr. Michal Vorlíček, Ph.D. - Zástupce Fakulty tělesné kultury za mladé výzkumníky (FTK)
 • Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D. – Zástupkyně Fakulty zdravotnických věd (FZV)
 • Mgr. Ondřej MOLNÁR, Ph.D. – Zástupce Filozofické fakulty (FF)
 • Mgr. et Mgr. Ondřej KLABAL, Ph.D. – Zástupce Filozofické fakulty za mladé výzkumníky (FF)
 • doc. JUDr. VÁCLAV STEHLÍK, LL.M., Ph.D. – Zástupce Právnické fakulty (PF)
 • doc. JUDr. BLANKA VÍTOVÁ, LL.M., Ph.D. – Zástupkyně Právnické fakulty (PF)
 • JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D. – Zástupce Právnické fakulty za mladé výzkumníky (PF)
 • doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D.  – Zástupkyně Pedagogické fakulty (PdF)
 • doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D. – Zástupce Přírodovědecké fakulty (PřF)
 • Mgr. Jakub KONÍČEK – Zástupce Přírodovědecké fakulty za mladé výzkumníky (PřF)
 • Mgr. David VANDA, Ph.D.  – Zástupce Přírodovědecké fakulty za mladé výzkumníky (PřF)
   

Specialisté v oblasti lidských zdrojů

 • Mgr. Milena KYSUČANOVÁ – Vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů, manažerka projektu, Rektorát (RUP)
 • Mgr. Dana SZTWIERTNIA HELLOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů, metodička (RUP)
 • Mgr. Markéta ŠUPPLEROVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů, metodička (RUP)
 • Mgr. Kateřina LINDNEROVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (PdF)
 • Mgr. Dagmar PETRŽELOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (PřF)
 • Mgr. Veronika VAŠKOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (PřF)
 • Ing. Iva ULMANOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (FF)
 • Mgr. Marie POLÁKOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (FZV)
 • Mgr. Ladislava MELUCHOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (FTK)
 • Bc. Aneta KŘÍŽOVÁ – Metodik (PF)
 • Mgr. Andrea SOJKOVÁ – Specialistka pro oblast strategie a kvality (RUP)
 • Mgr. Martin TOMÁŠEK – Specialista pro oblast legislativy (RUP)
 • Ing. Pavel KRÁL, MBA – Tajemník Fakulty tělesné kultury (FTK)

Kontakty

Mgr. Milena Kysučanová
hlavní manažerka klíčové aktivity
Oddělení řízení lidských zdrojů RUP
tel.:  +420 585 63 1148
e-mail: milena.kysucanova@upol.cz 

O projektu

Implementace HRS4R probíhá na UP v rámci klíčové aktivity 2 Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“ projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzita Palackého v Olomouci, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014614.