Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)/ HR Award

Co znamená získat ocenění HR Award?

Ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) získala Univerzita Palackého ve druhé polovině roku 2021. Evropská komise uděluje cenu „HR Excellence in Research Award“ (HR Award) institucím, které implementují zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále Charta a Kodex) do své politiky a zásad v oblasti lidských zdrojů. Tento proces primárně vychází ze schváleného akčního plánu/HRS4R.

Univerzita Palackého v Olomouci se počátkem roku 2020 přihlásila k Chartě a Kodexu a tím se zavázala zavést do své strategie rozvoje lidských zdrojů na UP také principy a procedury, které vytvoří či zlepší pracovní podmínky výzkumných pracovníků (akademických a vědeckých) a zatraktivní instituci v mezinárodní konkurenci univerzit.

Přečtěte si článek v Žurnálu Online: Evropská komise udělila univerzitě prestižní certifikát HR Award

Proces získání a udržení ocenění

HRS4R Procedure flow (schéma)

Přípravná fáze

1. 1.–31. 12. 2020

Příprava GAP analýzy
Návrh Akčního plánu (AP)
OTM-R Check list

Implementační fáze

1. 1. 2021–31. 12. 2025

Implementace AP

12/2022

Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP

12/2025

Vnější hodnocení plnění HRS4R

Řídicí skupina (tzv. Steering Commitee)

Řídící skupina je koncipována jako poradní organ, složený z představitelů vrcholového managementu UP, konkrétně tedy rektorem, prorektory, děkany jednotlivých fakult a ředitelem vysokoškolského ústavu. Zapojením vedení univerzity a zástupců jednotlivých fakult a ústavu bude zajištěna plná informovanost a zainteresovanost ve všech fázích implementace. Role řídící skupiny se bude soustředit zejména na dohled nad kontinuitou procesů a na slaďování cílů HRS4R s klíčovými strategickými dokumenty a cíli UP.

Členy řídící skupiny jsou:

 • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. (Rektor UP)
 • JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D. (Prorektorka pro organizaci a rozvoj)
 • JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA (Prorektor pro strategii a vnější vztahy)
 • prof. PhDr. Dušan LUŽNÝ, Dr. (Prorektor pro doktorské studijní programy a projekty)
 • prof. RNDr. Zdeněk HRADIL, CSc. (Prorektor pro vědu a výzkum)
 • prof. MgA. Mgr. Vít ZOUHAR, Ph.D. (Prorektor pro studium)
 • prof. Ing. Mgr. Peter TAVEL, Ph.D. (Děkan CMTF)
 • prof. PhDr. Zdeněk PECHAL, CSc. (Děkan FF)
 • prof. PaedDr. Libuše LUDÍKOVÁ, CSc. (Děkanka PdF)
 • doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D. (Děkan PřF)
 • Mgr. Michal ŠAFÁŘ, Ph.D. (Děkan FTK)
 • doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D. (Děkan PF)
 • Mgr. Jiří VÉVODA, Ph.D. (Děkan FZV)
 • prof. MUDr. Josef ZADRAŽIL, CSc. (Děkan LF)
 • doc. Mgr. Pavel BANÁŠ, Ph.D. (Ředitel CATRIN)
 • Mgr. Milena KYSUČANOVÁ (Vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů, hlavní manažerka projektu)
 • doc. Mgr. Miroslav DOPITA, Ph.D. (Odborný garant)

Členové pracovních skupin HR Award

Pracovní skupiny jsou tvořeny proděkany zodpovědnými za oblast řízení lidských zdrojů na fakultách a ústavu, členy vědecké komunity (vědečtí pracovníci kategorie R1 - R4), administrativními pracovníky (personalistky působící na fakultách a ústavu) a pracovníky Oddělení řízení lidských zdrojů rektorátu UP. 

Při naplňování bodů akčního plánu vytvořila UP čtyři pracovní skupiny: Etické a profesní aspekty vědecké práce na UP; Nábor a výběr nových pracovníků na UP; Pracovní podmínky a sociální zabezpečení; Vzdělávání a rozvoj.

Pracovní skupiny mají následující složení:

Výzkumní pracovníci

 • doc. Mgr. Miroslav DOPITA, Ph.D. – Odborný garant projektu, zástupce Filozofické fakulty (FF)
 • JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D. - Prorektorka pro organizaci a rozvoj
 • prof. PhDr. Dušan LUŽNÝ, Dr. - Prorektor pro doktorské studijní programy a projekty
 • Mgr. Marta CINCIALOVÁ, Th.D. – Zástupkyně Cyrilometodějské fakulty (CMTF)
 • prof. MUDr. Milan KOLÁŘ, Ph.D. – Zástupce Lékařské fakulty (LF)
 • MUDr. Veronika HANÁČKOVÁ – Zástupkyně Lékařské fakulty za mladé výzkumnice (LF)
 • Mgr. Tamara Michalčíková – Zástupkyně Fakulty tělesné kultury za mladé výzkumnice (FTK)
 • Mgr. Michal Vorlíček, Ph.D. - Zástupce Fakulty tělesné kultury za mladé výzkumníky (FTK)
 • Mgr. Zdeňka MIKŠOVÁ, Ph.D. – Zástupkyně Fakulty zdravotnických věd (FZV)
 • Mgr. Ondřej MOLNÁR, Ph.D. – Zástupce Filozofické fakulty (FF)
 • Mgr. et Mgr. Ondřej KLABAL, Ph.D. – Zástupce Filozofické fakulty za mladé výzkumníky (FF)
 • doc. JUDr. VÁCLAV STEHLÍK, LL.M., Ph.D. – Zástupce Právnické fakulty (PF)
 • doc. JUDr. BLANKA VÍTOVÁ, LL.M., Ph.D. – Zástupkyně Právnické fakulty (PF)
 • JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D. – Zástupce Právnické fakulty za mladé výzkumníky (PF)
 • doc. Mgr. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Ph.D.  – Zástupkyně Pedagogické fakulty (PdF)
 • doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D. – Zástupce Přírodovědecké fakulty (PřF)
 • Mgr. Jakub KONÍČEK – Zástupce Přírodovědecké fakulty za mladé výzkumníky (PřF)
 • Mgr. David VANDA, Ph.D.  – Zástupce Přírodovědecké fakulty za mladé výzkumníky (PřF)
   

Specialisté v oblasti lidských zdrojů

 • Mgr. Milena KYSUČANOVÁ – Vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů, manažerka projektu, Rektorát (RUP)
 • Mgr. Dana SZTWIERTNIA HELLOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů, metodička (RUP)
 • Mgr. Markéta ŠUPPLEROVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů, metodička (RUP)
 • Mgr. Kateřina LINDNEROVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (PdF)
 • Mgr. Dagmar PETRŽELOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (PřF)
 • Mgr. Veronika VAŠKOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (PřF)
 • Ing. Iva ULMANOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (FF)
 • Mgr. Marie POLÁKOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (FZV)
 • Mgr. Ladislava MELUCHOVÁ – Specialistka řízení lidských zdrojů (FTK)
 • Bc. Aneta KŘÍŽOVÁ – Metodik (PF)
 • Mgr. Andrea SOJKOVÁ – Specialistka pro oblast strategie a kvality (RUP)
 • Mgr. Martin TOMÁŠEK – Specialista pro oblast legislativy (RUP)
 • Ing. Pavel KRÁL, MBA – Tajemník Fakulty tělesné kultury (FTK)

Kontakty

Mgr. Milena Kysučanová
hlavní manažerka klíčové aktivity
Oddělení řízení lidských zdrojů RUP
tel.:  +420 585 63 1148
e-mail: milena.kysucanova@upol.cz 

O projektu

Implementace HRS4R probíhá na UP v rámci klíčové aktivity 2 Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“ projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzita Palackého v Olomouci, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014614.